Mezzannine System

Mezzannine System เป็นชั้นวางสินค้าที่นำโครงสร้างของ Micro Rack มาประกอบเข้ากัน เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าได้มากขึ้น โดยประกอบเข้ากับแผ่นทางเดิน มีบันไดขึ้น-ลง เพื่อความสะดวกสบาย และเพื่อความสะดวกในการลำเลียงและจัดเก็บสินค้า เหมาะสำหรับการจัดเก็บสินค้าที่มีลักษณะเป็นกล่อง หรือชิ้นส่วนอะไกล่ การจัดเก็บเอกสารทั่วไป หรือ การจัดเก็บอุปกรณ์เพื่อรอการจำหน่าย 

Visitors: 10,421